February 12, 2016

Mars IMLA

Transliterasi

Lughatul Bayan

Naqro`ut tanziila naqro`           bi lisaanin ‘arabiy

Wabayaanin laa yujaaro          min ahaadiitsin nabiy

Wa’uluumin naafi’aatin          nahwa ufqin ‘aalamiy

Hayya hayya ittihaadanaa       nab’atsal maadhiyal abiy

Fahuwa waqdii wa mathlabii

Ittihaadul Lughah

Ittihaadul lughatil arabiyyah            fii bilaadil arkhabiil

Yansyurul ‘ilmal mufii-                     da jiilan ba’da jiil

Tsumma narnuu lil ma’aalii              wal marooqis saamiyah

Fii zamaanil ‘aulamah                       kal muzuunil hamiyah

Narfadul ajyaala thurron                   bil ‘uluumin naafi’ah

Nutsmirul fahmadz dzakiyya            fil quluubil khaasyi’ah

fil quluubil khaasyi’ah