Badan Pengurus Harian (BPH) IMLA

Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd

Ketua Umum

Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S.

Ketua I

Prof. Dr. Sangidu, M.Hum.

Ketua II

Dr. Muhbib Abdul Wahab, M.A.

Ketua III

Dr. Andy Hadiyanto, M.A.

Ketua IV

Dr. Faisal Hendra, M.Ed.

Ketua V